buscador de rama de fargo de los pozos http://espanapildoras.com/ usos de la planta medicinal aloe vera

Destacat

Estatuts

Última modificació dels Estatuts de l'Associació Catalana d'Empreses Consultores (ACEC) aprovats en Assemblea General Extraordinària del 15 de març del 2013.

 ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA D’EMPRESES CONSULTORES (ACEC)

TÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1er.- La denominació de l’Associació és la d’Associació Catalana d’Empreses Consultores (ACEC), la qual és una associació de caràcter privat sense cap finalitat lucrativa, de duració indefinida, que gaudeix de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat d’obrar.

Article 2on.- El domicili social de l’Associació està situat a la Plaça Catalunya, 9, 1ª planta, de Barcelona, però podrà ser traslladat dins l’àmbit territorial de l’Associació per acord de la Junta Directiva, el que haurà de ser ratificat,- amb la corresponent modificació d’aquest article dels Estatuts, per l’Assemblea General Extraordinària.

Article 3er.- L’àmbit principal d’acció territorial de l’Associació és la Comunitat Autònoma de Catalunya.

Article 4rt.- Les finalitats de l'Associació són les següents:

A)   Agrupar les empreses dedicades a la consultoria d’empreses,- que inclou la d’entitats públiques i privades-, tot  fomentant la col·laboració entre elles.

B)    Ajudar a mantenir el nivell de qualitat i a perfeccionar la pràctica d’aquesta activitat essencial per a la millora de la gestió empresarial.

C)    Fer conèixer l’activitat i promoure la imatge pública dels seus membres.

D)    Representar, promoure i defensar els interessos de l’activitat de la consultoria d’empreses, tot lluitant contra la competència deslleial.

E) Transmetre als clients i tercers interessats les garanties de moralitat i expertesa dels membres de l’Associació, tot vetllant pel compliment del Codi d’Ètica de la Professió.

F) Fomentar i promoure activitats, i donar a conèixer informacions als associats, que els hi puguin facilitar l’exercici professional.

G) Actuar com associació empresarial en els àmbits laborals, fiscals i d’altres que corresponguin, especialment en la negociació col·lectiva laboral, el plantejament de conflictes col·lectius de treball, el diàleg social i la participació institucional en els organismes públics de les Administracions laborals.

Per assolir aquestes finalitats, l’Associació portarà a terme les següents activitats, a títol enunciatiu i no limitatiu:

1. Realitzar o encarregar estudis i debats sobre temes d’interès econòmic i social en relació al seu sector o d’altres relacionats.

2. Promoure polítiques que generin un entorn competitiu per a les empreses consultores, i una formació i titulació uniforme regulant els estudis de consultoria per facilitar l’accés a la professió.

3. Cooperar amb l’activitat de les empreses en els àmbits econòmics i socials, acordant convenis col·lectius, o altres pactes amb els sindicats i administracions públiques.

4. Constituir associacions, fundacions i participar o col·laborar amb institucions públiques i privades, amb finalitats d’interès per a les empreses consultores.

5. Fundar sistemes de mediació i arbitratge en matèries laborals o mercantils, o participar-hi.

6. Coordinar les seves activitats amb l’organització espanyola i europea d’empreses consultores.

7. Exercir davant els poders públics les accions necessàries en interès de les empreses consultores, i cercar sistemes per garantir la qualitat dels seus serveis.

8. Promoure o participar en esdeveniments / jornades de discussió o debats d'interès sectorial o social

9. Promoure la solidaritat entre les empreses consultores, creant o participant en societats mútues d’assegurances, registres o altres centres d’interès pels consultors.

Article 5è.- L’Associació podrà establir convenis i contractes amb els organismes de les Administracions Públiques a tots els seus nivells, amb la finalitat de promoure i desenvolupar la consultoria d’empreses i ajudar al reconeixement  dels seus associats. També podrà establir convenis i ser membre d’altres associacions i federacions empresarials o professionals, i d’organismes o entitats estatals i internacionals.

Article 6è.- A efectes de l’Associació, l’activitat de consultoria d’empreses consisteix en la prestació de serveis professionals d’assessorament o d’assessorament i gestió, externalitzada (outsourcing) o no, a empreses i entitats públiques o privades, en relació amb una o vàries de les següents àrees normalment reconegudes d’especialització:

 • -Consultoria Estratègica
 • -Consultoria de Processos
 • -Consultoria de Sistemes d’Informació
 • -Consultoria de Recursos Humans
 • -Consultoria de Comunicació, e-comerce  i altres  mitjans.
 • -Formació Empresarial
 • o altres que puguin ser acceptades per l’Associació, o regulades en el futur per les administracions públiques.

L’Auditoria de Comptes, la Certificació de Qualitat, i qualsevol altra activitat de control extern d’empreses i entitats que requereixi una absoluta independència en garantia de tercers, no estan incloses dins les àrees de la consultoria d’empresa. Tampoc estan incloses les especialitats d’enginyeria, de publicitat i de relacions públiques, o d’assessorament jurídic, fiscal o laboral.

TÍTOL II

MEMBRES

Article 7è.- L’Associació pot tenir quatre tipus de membres: de Ple Dret, En Tràmit, Adherits, i Honoraris.

 1. De Ple Dret

Podran ser membres de Ple Dret aquelles empreses de consultoria d’empreses que compleixin tots els requisits de l’Article 8è dels Estatuts.

 1. En Tràmit

Podran ser membres En Tràmit aquelles empreses de consultoria d’empreses que compleixin els requisits de l’Article 8è dels Estatuts, excepte, circumstancialment o temporalment, els establerts als punts 2, 4 o 6 del dit Article. La condició de membre En Tràmit serà normalment transitòria, i es revisarà oportunament, a petició d’ell o de la Junta Directiva de l’Associació.

 1. Adherits

Podran ser membres Adherits aquelles empreses de l’Associació Española de Empresas de Consultoria amb oficina a Catalunya que no hagin formalitzat l’alta a l’Associació Catalana.

 1. Honoraris

Podran ser membres honoraris, aquelles persones físiques o jurídiques que hagin destacat per la seva aportació a l’Associació o al món empresarial en general, prèvia proposta de la Junta Directiva ratificada per l’Assemblea General Ordinària.

Es portarà un Llibre Registre de membres de l’Associació.

Article 8è.- Els requisits per a ser empresa membre de Ple Dret de l’Associació són:

 1. Estar constituïda com a societat d’acord amb la legislació mercantil
 2. Tenir la seu social o una oficina permanent a Catalunya
 3. Dedicar la totalitat o una part important de les seves activitats a la consultoria d’empreses.
 4. Tenir una antiguitat mínima de dos anys
 5. Definir clarament les àrees d’especialització en les què desenvolupa les seves activitats de consultoria d’empreses.
 6. Donar ocupació permanent a un nombre de professionals especialitzats en aquestes àrees, adequat als serveis prestats.
 7. No gaudir d’avantatges contraris a la lliure competència.
 8. Tenir referències recents i precises de treballs realitzats dins de la consultoria d’empreses.
 9. Acceptar el disposat als Estatuts i al Codi d’Ètica Professional de l’Associació, desenvolupant les seves activitats dins el seu estricte compliment
 10. Comprometre’s a pagar, en les condicions establertes, les contribucions econòmiques fixades per l’Associació

Article 9è.- Les empreses que desitgin associar-se com a membres de Ple Dret o En Tràmit hauran de presentar per escrit:

 1. Sol·licitud d’ingrés dirigida al President de l’Associació
 2. Justificació de les condicions i requisits establerts als Articles 6è i 8è
 3. Compromís de comunicar a l’Associació qualsevol eventual canvi que afecti al compliment dels requisits exigits
 4. Altres informacions que puguin ser considerades d’interès pel sol·licitant o per la Junta Directiva de l’Associació

La Junta Directiva decidirà per majoria positiva de dos terços sobre l’admissió, la qual, quan es faci efectiva, serà comunicada a tots els membres de l’Associació. L’acord haurà de ser ratificat per la primera Assemblea General que es celebri.

Tanmateix, en cas de denegació, el candidat podrà recórrer a l’Assemblea General Ordinària, la qual prendrà la decisió definitiva.

La Junta Directiva podrà fer, quan ho cregui oportú, una comprovació del manteniment dels requisits exigits als associats.

Article 10è.- Els drets dels associats són els següents:

A) Membres de Ple Dret:

1. Assistir a les Assemblees Generals, amb veu i vot

2. Sol·licitar i rebre informació sobre la marxa de l’Associació i del seu estat de comptes, tenint en tot moment accés als Llibres d’Actes i de Registre d’Associats.

3. Exposar per escrit a la Junta Directiva tots els suggeriments que creguin necessaris per a la bona marxa de l’Associació.

4. Participar en totes les activitats internes o externes que organitzi l’Associació.

5. Sol·licitar la inclusió en l’ordre del dia de l’Assemblea General Ordinària d’un o més assumptes per tractar, o, si escau, la convocatòria d’Assemblea Extraordinària a l’efecte, sempre i quan la sol·licitud estigui signada per un mínim del 10% dels membres de Ple Dret de l’Associació.

6. Elegir  i ser elegits per al càrrec de membre de la Junta Directiva.

7. Ser designat per a una funció o activitat determinada.

B) Membres En Tràmit:

1. Assistir a les Assemblees Generals, amb veu.

2. Sol·licitar i rebre informació sobre la marxa de l’Associació i del seu estat de comptes, tenint en tot moment accés als Llibres d’Actes i de Registre d’Associats.

3. Exposar per escrit a la Junta Directiva tots els suggeriments que creguin necessaris per a la bona marxa de l’Associació.

4. Participar en totes les activitats internes o externes que organitzi l’Associació.

5. Sol·licitar la inclusió en l’ordre del dia de l’Assemblea General Ordinària d’un o més assumptes per tractar, o, si escau, la convocatòria d’Assemblea Extraordinària a l’efecte, sempre i quan la sol·licitud estigui signada per un mínim del 10% dels membres de Ple Dret de l’Associació.

6. Elegir  i ser elegits per al càrrec de membre de la Junta Directiva. En cas de ser elegits, el nomenament serà provisional fins que es converteixin en membres de Ple Dret, i definitiu a partir d’aquest moment.

7. Ser designat per a una funció o activitat determinada.

C) Membres Adherits:

1. Assistir a les Assemblees Generals, amb veu.

2. Exposar per escrit a la Junta Directiva tots els suggeriments que creguin necessaris per a la bona marxa de l’Associació.

3. Participar en totes les activitats externes que organitzi l’Associació.

Article 11è.- Els deures dels membres de Ple Dret i En Tràmit són els següents:

A)   Col·laborar activament en el compliment de la finalitat de l’Associació.

B)    Complir els acords que estatutàriament adopti l’Associació.

C)    Contribuir econòmicament al sosteniment de l’Associació i de les seves activitats, mitjançant les quotes que s’aprovin d’acord amb els Estatuts, i pagar-les en les condicions establertes.

D)    Exercir fidelment els càrrecs acceptats, en cas de ser elegit membre de la Junta Directiva, o ser designat per a una funció o activitat determinada.

E)    Acceptar i complir els presents Estatuts, les decisions preses per l’Associació en base als mateixos, el Codi d’Ètica Professional de l’Associació i, en el seu cas, el Reglament de Règim Interior i totes les obligacions imposades pels acords adoptats segons els Estatuts.

Article 12è.- Es causarà baixa a l’Associació i es perdrà el títol de membre de Ple Dret, En Tràmit o Adherit:

A)   Per cessar en l’activitat de la consultoria d’empreses o ser legalment impedit per a continuar-la.

B)    Per deixar de ser membre de l’Associació Española de Consultoria, en el cas dels membres definits a l’Article 7è C.

C)    Per baixa voluntària, comunicant-ho per escrit a la Junta Directiva amb un mes d’anticipació com a mínim.

D)    Per expulsió, previ expedient, obert per la Junta Directiva, en el què s’explicarà i es raonarà la decisió presa, un cop estudiada la situació i recollides les explicacions del membre en qüestió i proves que pugui aportar per defensar-se en un termini de 15 dies previ a la resolució. L’expedient podrà ser obert per algun del següents motius:

 1. L’incompliment d’algun dels requisits fixats a l’Article 8è per a l’admissió.
 2. La comissió de falta greu, segons l’Article 13è.
 3. El transcurs del termini de 30 dies des que sigui apercebut per incompliment en el pagament de quotes, sense haver corregit la situació.

En el cas d’expulsió, la Junta Directiva de l’Associació haurà de decidir-ho per majoria positiva de dos terços, i comportarà la baixa de l’associat, el qual podrà recórrer a la primera Assemblea General que es celebri.

Els Associats que causin baixa, per qualsevol motiu, hauran de pagar les quotes degudes fins el moment de la baixa, i perdran tots els eventuals drets sobre el patrimoni de l’Associació.

Article 13è.- Es consideren faltes greus comeses pels membres de Ple Dret, En Tràmit o Adherits:

-    L’incompliment de qualsevol obligació estatutària, i especialment les assenyalades en el Codi d’Ètica Professional de l’Associació, així com l’incompliment, en el seu cas, del Reglament de Règim Interior, previ requeriment formal de la Junta que hagi estat desatès.

-    L’incompliment de qualsevol acord vàlidament adoptat per l’Assemblea General o per la Junta Directiva de l’Associació, prèvia notificació fefaent.

-    Les actuacions o manifestacions que atemptin contra el prestigi i el bon nom de l’Associació o de qualsevol del seus membres, previ requeriment de rectificació pública que hagi estat desatès.

Es consideren faltes lleus les anteriors actuacions sense requeriment o notificació prèvia.

Article 14è.- Les sancions que es podran imposar per la Junta Directiva als membres de Ple Dret, En Tràmit o Adherits per faltes comeses, sempre amb motius degudament justificats, prèvia audiència al presumpte infractor, i en funció de la gravetat i/o reiteració de la falta, són les següents:

- Advertència privada, en cas de falta lleu.

- Advertència no privada, en cas de falta lleu. 

- Inhabilitació per a càrrecs representatius i directius de l’Associació durant el termini màxim d’un any, en cas de falta greu.

- Suspensió de la condició de membre de l’Associació durant un període de temps màxim d’un any, en cas de falta greu.

- Expulsió, seguint el procediment establert a l’Article 12è, en el cas previst a l’article 12 D).

En aquests quatre últims casos, la sanció serà comunicada, exclusivament, a la resta de membres de Ple Dret, En Tràmit i Adherits.

Les sancions es podran recórrer davant l’Assemblea General de l’Associació, la qual podrà confirmar-les, anul·lar-les o modificar-les.

L’Associació i els seus components quedaran exempts de tota responsabilitat per eventuals perjudicis que, tant directament com indirectament, puguin resultar de la sanció aplicada.

TÍTOL III

ÒRGANS DE GOVERN

Article 15è.- L’Associació està regida pels òrgans següents:

A)   L’Assemblea General.

B)    La Junta Directiva.

C)    El Comitè Executiu.

D)    El Director General

A)   L’ASSEMBLEA GENERAL

Article 16è.- L’Assemblea General és l’òrgan suprem de l’Associació i està formada per la totalitat dels membres de Ple Dret, En Tràmit i Adherits, els quals poden estar presents o representats a la mateixa. Els membres En Tràmit i Adherits tenen veu però no vot.

Els acords de l’Assemblea General són obligatoris per a tots els seus membres.

Es reunirà en sessió ordinària una vegada a l’any, dintre el primer trimestre natural.

Es reunirà en sessió extraordinària quan la Junta Directiva ho cregui necessari, per acord adoptat per majoria simple, i quan ho sol·liciti el  20%, al menys, dels membres de Ple Dret.

Article 17è.- Correspon a l’Assemblea General Ordinària

A)   Examinar i aprovar, si escau, la Memòria Anual.

B)    Examinar i aprovar, si escau, l’estat de comptes corresponent a l’últim exercici

C)    Aprovar, si escau, la gestió de la Junta Directiva.

D)    Examinar i aprovar, si escau, el pressupost de l’exercici

E)    Fixar la forma i l’import de les quotes a satisfer pels membres de l’Associació, en funció de les propostes fetes per la Junta Directiva d’acord amb els pressupostos

F) Ratificar, si escau, l’ingrés de nous associats en qualsevol categoria de membre, i conèixer totes les sol·licituds presentades, les baixes hagudes i els eventuals canvis de denominació dels membres de l’Associació

G) Aprovar, si escau, el Codi d’Ètica, el Reglament de Règim Interior i altres normes de funcionament intern, a proposta de la Junta Directiva

H) Ratificar, si escau, les decisions de la Junta Directiva relatives a sancions recorregudes i a baixes de qualsevol tipus de membres de l’Associació

I) Resoldre recursos contra acords de la Junta Directiva, essent la seva resolució inapel·lable

J) Considerar i decidir sobre qualsevol assumpte que legalment li correspongui i sigui proposat per la Junta Directiva a iniciativa pròpia o de qualsevol membre de Ple Dret, En Tràmit o Adherit

K) Vetllar perquè es compleixin les finalitats de l’Associació, i sobre la recta actuació dels membres de la Junta Directiva.

Correspon a l’Assemblea General Extraordinària:

A) Fixar el nombre de components de la Junta Directiva, dintre dels límits assenyalats pels Estatuts.

B) Elegir els membres de la Junta Directiva i designar el President i els Vicepresidents

C) Acordar el cessament del President o qualsevol altre membre de la Junta Directiva, o d’aquesta mateixa, davant de propostes subscrites pels dos terços dels membres de la Junta Directiva o de la majoria absoluta dels membres de Ple Dret.

D) Fixar, si escau, la forma i l’import de les quotes excepcionals a satisfer pels membres de l’Associació

E) Decidir qualsevol modificació dels Estatuts

F) Decidir sobre la fusió, la federació o la unió amb altres associacions

G) Decidir sobre la dissolució de l’Associació.

H) Tractar i decidir qualsevol altra qüestió que la llei atribueixi a l’assemblea general i no sigui competència de la ordinària.

Article 18è.- Les Assemblees Generals seran convocades pel President de la Junta Directiva, com a mínim quinze dies naturals abans de la data prevista, mitjançant qualsevol medi que permeti informar als membres, de manera fefaent, de la seva celebració. Qualsevol Assemblea General ha de tenir primera i segona convocatòria, aquesta última el mateix dia i lloc, però com a mínim 30 minuts més tard. L’Assemblea General quedarà constituïda amb tota validesa, en primera convocatòria si hi estan presents o representats la meitat més un dels membres de Ple Dret de l’Associació, i en segona sigui quin sigui el nombre de membres de Ple Dret presents o representats.

El President i el Secretari de la Junta Directiva ho seran també de l’Assemblea, llevat que aquesta ho decideixi d’una altra manera.

Article 19è.- La convocatòria de l’Assemblea General ha d’incloure, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.

Un mínim del 10% dels membres de Ple Dret poden sol·licitar i exigir a la Junta Directiva d’incloure a l’ordre del dia un o més assumptes per tractar i, si ja s’ha convocat l’Assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d’aquella. La sol·licitud també es pot fer directament a l’Assemblea, però en aquest cas només podrà adoptar-se l’acord si l’assemblea s’ha constituït amb caràcter universal, o bé si els acords es limiten a fer la convocatòria per tractar-los en una nova assemblea.

Si l’assemblea general pretén tractar l’exercici de la acció de responsabilitat contra membres del òrgan de govern o la separació dels seus càrrecs, haurà de convocar-se en el mateix acte una assemblea general extraordinària amb aquest únic punt de l’ordre del dia.

Article 20è.- A cada membre de Ple Dret li correspon un vot a les Assemblees Generals. Les empreses membres de Ple Dret, En Tràmit i Adherits designaran un representant a l’Assemblea, encara que hi poden assistir també sense veu ni vot altres persones de cada societat membre.

Article 21è.- Perquè els acords siguin vàlids serà necessària la majoria simple dels vots emesos a l’Assemblea, a excepció del disposat als Articles 19è, 31è i 33è d’aquests Estatuts. Qualsevol associat amb dret a vot podrà delegar la seva representació i el seu vot a l’Assemblea a favor d’un altre associat amb dret, mitjançant un escrit dirigit al President de la Junta Directiva.

B)    LA JUNTA DIRECTIVA

Article 22è.- La Junta Directiva és l’òrgan permanent executiu i representatiu de l’Associació, i estarà formada per un mínim de 7 i un màxim de 25 membres elegits per les empreses membres de Ple Dret i en Tràmit, durant l’Assemblea General Extraordinària.

Els càrrecs que assumeixen els membres de la Junta Directiva són els següents: President, d’un a tres Vice-presidents, Secretari, Tresorer, entre 1 i 19 o 21 vocals, depenent del nombre de vicepresidents que s’hagin nomenat

Els càrrecs de President i Vice-presidents han de ser assignats directament per l’Assemblea General Extraordinària, tenint en compte les persones concretes que hagin de prendre aquesta responsabilitat. No així la resta de càrrecs, que seran assignats per la mateixa Junta Directiva entre els seus membres.

Cada cinc anys es renovarà la totalitat dels membres de la Junta Directiva, que desprès del procés electoral podran ser reelegits, ja sigui en part o en la seva totalitat.

Quan es produeixi una baixa, la Junta Directiva nomenarà interinament un substitut entre els associats de Ple Dret i en Tràmit, mentre no es promogui una nova convocatòria d’Assemblea General Extraordinària, on es farà l’elecció corresponent. Si la baixa fos del President, interinament serà substituït per un dels Vice-presidents a proposta de la Junta Directiva i el càrrec d’aquest serà assumit per un dels restants membres de la Junta Directiva.

Si el President, durant el seu mandat, deixes de representar a l’empresa membre de ple dret de l’Associació, podrà exercir, a proposta de la Junta Directiva, el càrrec de President com a persona física independent, fins a finalitzar el període pel qual va ser elegit.

Les persones que hagin exercit el càrrec de President, podran ser candidats a l’elecció de President com a persona física independent, sense representar una empresa membre associada. Aquesta és una excepció respecte a la resta de membres de la Junta Directiva pel fet que, en aquest cas, el càrrec de President Executiu recaigui en la persona nomenada i no en la empresa membre associada.

Article 22BIS.- El procés electoral

Els càrrecs de la Junta Directiva son elegits cada cinc anys mitjançant votació en Assemblea General Extraordinària, sent electors i elegibles tots els membres de Ple Dret i En Tràmit que es trobin al corrent en les seves obligacions estatutàries, excepte lo previst per el President en el Article 22è.

El procés electoral comença amb la convocatòria d’Assemblea General Extraordinària per la Junta Directiva amb un mes d’antelació, al menys, a la data en que es compleixin els cinc anys des de l’anterior elecció, essent un dels punts de l’ordre del dia la renovació total de la Junta i convocant a tots els membres de Ple Dret i En Tràmit per tal que puguin presentar candidatures.  

Les candidatures s’hauran de presentar davant el Secretari com a màxim deu dies abans de la data de l’Assemblea i per ser considerades vàlides estaran compostes com a mínim per President, Vicepresident, Secretari i Tresorer.

La Mesa electoral es crearà a la mateixa Assemblea i estarà formada per tres vocals nomenats per la Junta Directiva, sempre i quan no presentin la seva candidatura a President o vocal de la Junta, o en altre cas seran els dos membres més antics i el més nou de l’Associació que hi siguin presents.

La Mesa electoral, en començar l’Assemblea, aprova la llista d'electors, admet o rebutja les candidatures presentades. Tot seguit els electors o candidats poden recórrer la resolució de la mesa en un únic recurs davant la mateixa mesa, que l'ha de resoldre a continuació.

A continuació la Mesa electoral en fa la proclamació en el cas de que existeix una sola candidatura vàlidament presentada.

Si no s’ha produït la proclamació per haver-hi més de una candidatura vàlidament presentada, a continuació els electors voten personalment o per delegació fefaent, en sufragi lliure i secret, i finalitzades les votacions, la mesa electoral celebra públicament l'escrutini i proclama elegits la candidatura  que ha obtingut el major nombre de vots.

En el cas de que no es presenti cap candidatura,  la Junta continuarà en l'exercici dels seus càrrecs fins a la convocatòria de noves eleccions o la dissolució de la Associació.

La Junta electa es constitueix dintre els tres dies següents a la proclamació.

Article 23è.- La Junta Directiva es reunirà, almenys, dues vegades a l’any, a sol·licitud del President o quan ho sol·licitin la meitat més un dels membres. No podran passar més de set mesos naturals entre dues reunions de Junta Directiva.

Les convocatòries es faran, en forma fefaent, amb 48 hores d’anticipació, almenys, al dia de la reunió, i hauran d’incloure l’ordre del dia amb els punts a tractar. No es podrà prendre cap decisió sobre un assumpte rellevant que no estigui inclòs a l’ordre del dia de la reunió, llevat que estigui present o representada la majoria dels membres de la Junta.

La Junta Directiva estarà vàlidament constituïda quan estiguin reunits o representats, almenys, la meitat del seus membres. Si això no ha estat possible a l’hora de la convocatòria, 30 minuts més tard serà suficient un mínim de 6 membres presents o representats. Un membre podrà fer-se representar per un altre membre de la Junta, fent-ho constar per escrit i amb caràcter específic per a cada reunió.

Llevat dels casos establerts als Articles 9è i 12è d’aquests Estatuts en què es requereix majoria qualificada de dos terços, les decisions es prendran per majoria simple dels membres presents o representats en cada Junta Directiva, els quals tindran un vot cadascú, decidint, en cas d’empat, el vot del President. Es portarà un Llibre d’Actes que firmarà el President i el Secretari.

La Junta Directiva es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels membres. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot. La reunió s’ha d’entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals s’han de considerar membres assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon al president i ha de contenir l’ordre del dia de tots aquells assumptes que s’han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.

La reunió s’ha de convocar almenys amb cinc dies d’antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc.

En casos de necessitat i urgència, que haurà de ser degudament justificada, hi cap la possibilitat d’adoptar acords mitjançant l’emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi l’autenticitat. S’entén que l'acord s’adopta al lloc del domicili de la associació i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

Article 24è.- La Junta Directiva té els més amplis poders i plenes facultats per obrar en nom de l’Associació davant de tercers i realitzar les accions necessàries de tot ordre, i entre elles:

-    Definir i controlar les activitats de l’Associació.

-    Defensar els interessos lícits dels associats com a col·lectiu.

-    Presentar a l’Assemblea General el pressupost anual d’ingressos i despeses, proposant les quotes dels membres.

-    Preparar i presentar a l’Assemblea General la memòria anual i els comptes de l’exercici.

-    Proposar el programa d’actuacions anual i les polítiques a mig i llarg termini.

-    Executar els acords de l’Assemblea General.

-    Elaborar i modificar, si escau, el Codi d’Ètica Professional.

-    Crear Comitès  i/o Grups de Treball

-    Contractar i acomiadar personal.

-    Recopilar informació del mercat, així com d’innovacions tècniques, comercials o de qualitat, dintre els àmbits d’interès de l’Associació.

-    Promoure i impulsar el compliment d’estàndards de qualitat en la prestació dels serveis pels membres de l’Associació.

-    Realitzar tot tipus d’actes i actuacions amb l’objectiu de promoure i millorar la imatge de l’Associació, dels seus membres i de la consultoria d’empreses en general, en el món empresarial i de l’administració pública.

-    Fomentar la mútua coneixença i la cooperació entre els membres de l’Associació

-    Promoure i impulsar la presència i el reconeixement de l’activitat de la consultoria d’empreses davant les administracions públiques i les institucions.

-    Acordar les condicions dels convenis amb altres organismes.

Article 25è-. Les funcions de cada un dels càrrecs de la Junta Directiva seran les següents:

DEL PRESIDENT:

-Ser el màxim responsable de l’execució dels acords adoptats per l’Assemblea General i la Junta Directiva.

-Ostentar la representació legal de l’Associació

-Vigilar el compliment del què està disposat en els presents Estatuts.

- Proposar el nombre i candidats a Vicepresidents.

-Convocar i presidir les sessions de la Junta Directiva i de les Assemblees Generals.

-Autoritzar amb el seu vist i plau les actes esteses pel Secretari en cada sessió

-Preparar la Memòria anual per a l’Assemblea Ordinària corresponent.

-Representar a l’Associació en les reunions que tinguin lloc amb altres entitats o qualsevol organisme de l’Administració Pública.

-Portar el comandament directe del personal i els serveis .

DELS VICE-PRESIDENTS:

-Actuar en nom del President en les seves absències o en les ocasions en què aquest li demani.

-En cas de produir-se el cessament del President, assumir les seves funcions fins que l’Assemblea General en designi un altre.

DEL SECRETARI:

-Actuar com a tal a les reunions, aixecant actes de les sessions, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.

-Responsabilitzar-se dels Llibres d’Actes, del Llibre Registre de membres, de l’arxiu de la documentació, i de tota la correspondència real i virtual de l’Associació.

DEL TRESORER:

-Responsabilitzar-se dels llibres i altres documents de comptabilitat, i dels fons de l’Associació.

-Fer-se càrrec dels cobraments i pagaments de l’Associació, respectant les previsions  pressupostàries i els eventuals acords de la Junta Directiva.

-Presentar anualment l’estat de Comptes i preparar el projecte del Pressupost de l’any següent.

DELS VOCALS:

-Exercir les funcions permanents o temporals que la Junta Directiva els hi encarregui i ajudar activament a la bona marxa de l’Associació.

C)    EL COMITÈ EXECUTIU

Article 25bis.-

El Comitè Executiu és l’òrgan d’administració de l’Associació, nomenat per la Junta Directiva,  a proposta del President, sempre i quan l’assemblea general acordi la seva constitució, que és potestativa.

En el cas de constituir-se, el Comitè Executiu estarà integrat per:

El President.

Els Vicepresidents, el Secretari i Vocals que manquin fins arribar a un número no superior a 7, elegits por la Junta Directiva entre els seus membres.

El Director General és vocal amb veu i sense vot.

El Comitè Executiu podrà realitzar totes les funciones que li siguin delegades per la Junta Directiva que no siguin indelegables. Els seus càrrecs tenen una duració de cinc anys, coincident amb el mandat de la Junta Directiva, prorrogables, i a la seva convocatòria i regim de funcionament, disciplinari i d’adopció d’acords s’aplicarà allò previst per la Junta Directiva, en allò no previst en aquest article.

El President executa els acords del Comitè Executiu, si aquest no disposa que l’executi un altre dels seus membres.

El Comitè Executiu es reuneix les vegades que es consideri necessari, convocat pel President o un terç dels seus vocals.

D)    EL DIRECTOR GENERAL

Article 25ter.-

La Junta Directiva pot nomenar un Director/a General que desenvolupi la direcció executiva de l’Associació, amb les funcions que se li deleguin.

El càrrec de Director/a General és retribuït, i la relació laboral o professional s'ha d'articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen en els termes que es consideren adequats a la naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions.

El Director/a General assisteix a totes les reunions de la Assemblea General, de la Junta Directiva i del Comitè Executiu –si s’ha constituït- a les què se’l convocarà sempre, i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.

 TÍTOL IV

RÈGIM ECONÒMIC

Article 26è.- L’Associació Catalana d’Empreses Consultores, en el moment de la seva creació, no té cap patrimoni. Els eventuals excedents econòmics dels exercicis no podran ser distribuïts sinó assignats al patrimoni de l’Associació en els capítols de Fons Social, Reserves Voluntàries o Romanents, per tal de poder cobrir possibles inversions, dèficits d’explotació o despeses extraordinàries, i en tot cas ajudar a garantir la continuïtat de l’Associació.

Article 27è.- Els recursos de l’Associació poden procedir de les següents fonts:

-les quotes normals aprovades per l’Assemblea General Ordinària, les quals poden ser de tres classes:

-ordinàries, que normalment hauran de ser els ingressos bàsics

-extraordinàries, per necessitats d’inversió o despeses extraordinàries, o per tal de cobrir dèficits d’explotació no coberts per Romanents d’exercicis anteriors o, eventualment, pel superàvit de l’exercici següent

-d’ingrés dels nous associats, si així es creu convenient per al desenvolupament de l’Associació

-les quotes excepcionals aprovades per l’Assemblea General Extraordinària, per a fer front a necessitats financeres no cobertes per les quotes normals

-ingressos derivats de les activitats realitzades per l’Associació, com cursos de formació o divulgació, publicacions, audiovisuals, i d’altres

-subvencions i ajuts de les Administracions Públiques i altres organismes nacionals o internacionals

-donacions , llegats i aportacions financeres diverses 

-qualsevol altre ingrés lícit i compatible amb els fins de l’Associació

Article 28è.- L’exercici econòmic és per anys naturals, del 1er de gener fins al 31 de desembre. Durant el primer trimestre de cada any, la Junta Directiva presentarà informe a l’Assemblea General sobre les activitats i els comptes de l’exercici anterior, així com el Pressupost de l’exercici en curs, que han de ser aprovats per l’Assemblea, amb o sense cap modificació. Els llibres de comptes estaran a disposició de tots els membres de Ple Dret i En Tràmit.

Article 29è.- La censura de comptes de l’Associació serà feta per dos censors de comptes nomenats per l’Assemblea entre els membres de Ple Dret o En Tràmit, que emetran informe. Tanmateix l’Assemblea pot decidir que la Junta Directiva encarregui una auditoria de comptes a una empresa externa i en aquest cas no seria necessari la censura de comptes

Article 30è.- Els membres de Ple Dret i En Tràmit estan obligats a pagar les quotes establertes, l’import de les quals serà el mateix per a cada un d’ells dintre de cada categoria.

Les quotes ordinàries es produiran normalment per trimestres naturals i es pagaran dintre del primer mes de cada un d’ells. També es podrà facturar per anys, per semestres o per mesos, previ acord de la Junta Directiva. En els casos de noves incorporacions la primera quota es produirà a partir del dia primer del mes d’acceptació de l’ingrés del nou membre.

Les quotes extraordinàries i les quotes excepcionals seran sempre fixades a parts iguals entre els membres de Ple Dret i En Tràmit, en proporció a  l’import de les corresponents quotes ordinàries de cada tipus de membre.

En qualsevol cas els membres de Ple Dret i En Tràmit són responsables dels pagaments que els hi corresponguin d’acord amb el què decideixi l’Assemblea General.

TÍTOL V

DISSOLUCIÓ I ALTRES ACORDS INSTITUCIONALS

Article 31è.- L’Associació es dissoldrà per acord de, al menys, les dues terceres parts dels vots dels membres de Ple Dret presents o representats en una Assemblea General Extraordinària convocada a l’efecte, així com per les causes que legalment corresponguin.

Article 32è.- En presentar-se la dissolució, la Junta Directiva actuarà de Comissió Liquidadora, establint un inventari-balanç definitiu; una vegada satisfetes totes les obligacions pendents, en cas d’existir romanent, se’n farà donació a una entitat cultural o benèfica de Catalunya sense ànim de lucre, designada per l’Assemblea.

Article 33è.- La fusió, la federació, la unió o qualsevol altre acord institucional amb altres associacions haurà de ser proposada per la Junta Directiva o per més de la meitat dels membres de Ple Dret de l’Associació.

El projecte de fusió, federació, unió o qualsevol altre acord institucional serà tramès a tots els membres de Ple Dret, En Tràmit i Adherits de l’Associació amb una antelació mínima de 15 dies naturals a la celebració de l’Assemblea General Extraordinària que, preceptivament, haurà de convocar-se per tractar i, eventualment, decidir la proposta, la qual haurà de ser aprovada, per, al menys, les dues terceres parts dels vots dels membres de Ple Dret presents o representats a l’Assemblea.

Tornar al principi